на главную страницу

 Форум, доска объявлений

 

     

Дорофєєва Н. В., Комаринська 3. М. З історії грошей України. -

Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2000. — 165 с.

 

УДК 336.74 ББК 65.9

 

Серед видань, присвячених історії грошей, пропонований навчальний посібник вирізняється як нова спроба вивчення та аналізу важливих питань з історії появи та поширення грошей в Україні у різні історичні епохи та періоди. Особлива увага приділяється розгляду грошових відносин в Україні на різних етапах її державного життя: у час існування Київської Русі, козацько-гетьманської держави, у період відновленої Української держави 1917 — 1920 рр. Простежується процес грошового виготовлення та обігу на українських землях, що були в складі іноземних держав, як-от: Польщі, Литви (XIV XVIII ст), Російської та Австро-Угорської імперій (XVIII — поч. XX ст), Угорщини, Польщі, Чехо-Словаччини, Румунії, Німеччини (1918 —1944), СРСР (1921 —1991) та їх впливи на внутрішньоекономічний розвиток України. Окреме місце займає розповідь про формування власної національної валюти України (1991 — 1996).

Видання розраховане на учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, студентів та викладачів середніх та вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією грошей та розвитком грошових відносин.

Рецензенти:        доктор економічних наук, завідувач кафедри

Державного університету «Львівська політехніка» професор І. О. Тивончук

доктор економічних наук,

завідувач кафедри Львівської комерційної академії

професор Г. І. Башнянин

ІSВN 966-7330-18-4     © Львівський банківський інститут НБУ, 2000

ІSВN 5-7763-2419-Х    © Дорофєєва Н. В., Комаринська 3. М., 2000

 

ПЕРЕДМОВА

Історія грошей як галузь історичної науки привертає увагу істориків, археологів, економістів і навіть мовознавців. Вивчення історії грошей дає можливість дослідити державні процеси, економіку, торгівлю певного періоду історії.

Гроші розповідають про внутрішнє становище держави, його економічну силу чи слабкість. Повідомляють важливі дані про політичне життя, ідеологію, конкретну історію, дозволяючи уточнити або навіть з'ясувати імена і дати правління тих чи інших володарів.

Особливе значення має вивчення історії грошей для поглиблення знань з економічної історії різних історичних епох і періодів.

Підготовку другого видання навчального посібника з історії грошей спонукало, перш за все, те, що ця проблематика зацікавила не лише студентів, фахівців, а й пересічних громадян. І це знайшло своє відобра­ження у розширенні текстового матеріалу, а також збагаченні його тематичними ілюстраціями.

Важливе місце у посібнику відведено історії грошей України, яка розглядається в контексті загального історичного процесу та подій, що його супроводжували.

Достатньо уваги відведено історії появи грошей і грошового обігу, історії виникнення та функціонування грошових систем, проведенню грошових реформ, їх результатам (з найдавніших часів до сьогодення).

Навчальний посібник складається з дев'яти тем, матеріал яких подається з дотриманням тематико-хронологічного принципу. Важливою ознакою у вивченні історії грошей є розгляд її в контексті історичних подій суспільно-політичного та економічного життя.

Поглибленню знань з історії грошей допомагає словник «Ключові терміни і поняття», який є індивідуальним для кожної теми, виходячи з хроно­логічних рамок, подій та країн, про які йдеться у конкретній темі.

Перевірці й закріпленню знань сприяють вміщені наприкінці кожної теми «Контрольні питання».

Детальніше ознайомитись з тією чи іншою проблемою, поглибити знання допоможе рекомендована література до кожної окремої теми.

У світовій історії важко знайти державу, яка не прагнула б до зміцнення своєї грошової системи, підвищення ролі грошей у суспільних відносинах. Україна — не виняток. Вона теж має давні традиції грошового виробництва й обігу, адже за свою багатовікову історію неодноразово виготовляла власні гроші.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ................................................    З

ВСТУП ДО КУРСУ «ІСТОРІЯ ГРОШЕЙ»    4

1.Історичні аспекти виникнення грошей........    4

2.Нумізматика та її розвиток...........................    8

Ключові терміни та поняття............................. 12

Контрольні питання.......................................... 14

Рекомендована література................................ 15

ТЕМА 1. МОНЕТНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ В ДОБУ АНТИЧНОСТІ,

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА НОВОГО ЧАСУ.... 16

1.1.Техніка виготовлення та класифікація випусків монет.. 16

1.2.Монетне господарство античної Греції..... 17

1.3.Монети міст-колоній Північного Причорномор'я         20

1.4.Римська монетна система.......................... 21

1.5.Основні етапи грошових відносин доби феодалізму

і нового часу в країнах Європи........................ 24

Ключові терміни та поняття............................. 28

Контрольні питання.......................................... 30

Рекомендована література................................ 31

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ       32

2.1.               Поява грошового обігу на території сучасної України

у перші століття нової ери................................ 32

2.2.Формування грошової системи Київської держави     37

2.3.Розвиток досліджень з історії грошових відносин
Київської Русі.................................................. 43

Ключові терміни та поняття............................. 44

Контрольні запитання...................................... 45

Рекомендована література................................ 46

ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

XIV - XVIII СТ. ..............................................  47

3.1.               Грошова система українських земель, що перебували

у складі Польщі та Литви (XIV - XVI ст).......... 47

3.2.               Характеристика грошового господарства України

XVII - XVIII ст.................................................. 53

3.2.1.Грошовий обіг XVII ст............................. 53

3.2.2.Грошове господарство козацько-гетьманської
доби
(XVII ст.)    55

3.2.3.Поширення грошової системи Російської
імперії в Україні (XVIII ст.).............................. 57

3.3.               З історії Львівського монетного двору.         59

Ключові терміни та поняття............................. 61

Контрольні питання.......................................... 66

Рекомендована література................................ 66

ТЕМА 4. ІСТОРІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

ЗІ СЕРЕДИНИ XVIII СТ. ДО 1917 РОКУ..   68

4.1.Монетне господарство Галичини у складі Австро-
Угорської імперії (середина
XVIII - кінець XIX ст.)     68

4.2.Історія грошей Росії кінця XVIII - початку XX ст.
(до 1917 р.) та її вплив на розвиток грошових
відносин в Україні............................................ 70

Ключові терміни та поняття............................. 75

Контрольні питання......................................... 78

Рекомендована література................................ 79

ТЕМА 5. НАЛАГОДЖЕННЯ ГРОШОВОЇ СПРАВИ У РАДЯНСЬКІЙ РОСІЇ

ТА СРСР (1917 — 1957) ...............................   80

5.1.               Труднощі в грошовому господарстві перших років

радянської влади в Росії (1917 — 1920).......... 80

5.2.               Підготовка та проведення першої грошової реформи

в СРСР (1922 — 1924).....................................    84

5.3.               Зміни у грошовій системі СРСР 1926 — 1957 років          86

Ключові терміни та поняття ............................  91

Контрольні питання ........................................  92

Рекомендована література ..............................   93

ТЕМА 6. ГРОШІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917— 1920) 94

6.1.Початки державотворчого процесу України і форму­
вання власної грошової системи у 1917 -1918 роках.. 94

6.2.Грошове господарство доби Гетьманату,

Директорії (середина 1918-го - 1920 років).....   97

6.3.               Творці грошей України............... 104

Ключові терміни та поняття............................. 107

Контрольні питання......................................... 107

Рекомендована література................................ 108

ТЕМА 7. ГРОШОВИЙ ОБІГ ПОНЕВОЛЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ

ЗЕМЕЛЬ (1918 - 1944)................................... 109

7.1.                     Грошова система українських земель під владою
Польщі, Чехо-Словаччини, Угорщини та Румунії

(1818 - 1939)..................................................... 109

7.1.1.                    Грошова система українських земель

під владою Польщі........................................... 109

7.1.2.Грошова система українських земель у складі
Чехо-Словаччини та Угорщини
....................... 111

7.1.3.Грошова система українських земель

під владою Румунії........................................... 112

7.2.               Грошова система українських земель 1939 - 1944 років 114

Ключові терміни та поняття............................ 118

Контрольні питання......................................... 119

Рекомендована література................................ 120

ТЕМА 8. ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ ОУН—УПА ПЕРІОДУ БОРОТЬБИ

ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ (1942 - 1953)      121

Ключові терміни та поняття............................ 125

Контрольні питання......................................... 126

Рекомендована література................................ 126

ТЕМА 9. ГРОШОВІ РЕФОРМИ 1947 ТА 1961 РОКІВ У СРСР.

ВИГОТОВЛЕННЯ ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТ            127

9.1.Грошова реформа 1947 року ...................  127

9.2.Грошова реформа 1961 року.................... 128

9.3.Виготовлення ювілейних і пам'ятних монет у СРСР .... 129

Ключові терміни та поняття............................ 131

Контрольні питання......................................... 132

Рекомендована література............................... 132

ТЕМА 10. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

(1991—1999) ..................................................  133

10.1.Введення в грошовий обіг України
купоно-карбованця .........................................  133

10.2.Перша грошова реформа в Україні (1996 р.).
Запровадження гривні..................................... 137

10.3.Загальна характеристика української національної
валюти         147

10.4.Випуск пам'ятних і ювілейних монет...... 149

Ключові терміни та поняття............................ 156

Контрольні питання......................................... 157

Рекомендована література................................ 158

ПРО ЦЕ ЦІКАВО ДОВІДАТИСЬ (ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...)  160

ВІДОМІ ЛЮДИ ПРО ГРОШІ...................... 162

©   При использовании этих материалов ссылка на сайт "Бонистика" www.bonistikaweb.ru обязательна

 


Посмотреть и скачать форму заявления р14001 www.documentoved.ru. ; Цены на деньги России